BIM Soutěž

Pravidla soutěže s PK Solvent

  1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem „Soutěž s PK Solvent“ (dále jako soutěž) je společnost: Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČO: 26808951, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.


  • Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce  www.cba.cz a www.bimkarta.cz .Soutěž probíhá v období od 1.3. – 7.3. 2023 včetně (dále jako doba platnosti soutěže) na území České republiky.

Losování proběhne nejpozději 10.3. 2023.

  • Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

Soutěž probíhá v období od 1.3. 2023 do 7.3. 2023 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je:

  1. nákup 1 ks Ariel gelových kapslí (1 bal. = 24ks)– libovolný druh s BIM KARTOU
  2. přihlášení do zákaznické zóny na www.bimkarta.cz
  3. zaregistrování soutěžní účtenky v sekci MOJE NÁKUPY

Termín pro registrování účtenek je od 1.3. 2023 do 7.3. 2023. Losování výherce proběhne po skončení soutěže.

            Ze všech zaregistrovaných účtenek bude vylosován 1 výherce.

Výhra

Do této soutěže byla vložena následující výhra:

1x elektrický zubní kartáček Oral-B


Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Z výhry v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a organizátora.

  • Výherce

Výherce bude o své výhře informován emailem. Výhra bude výherci předána na prodejně, kde byl uskutečněn výherní nákup, nejpozději do 1 týdne od vylosování.

  • Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a www.bimkarta.cz jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 731 492 509.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním zaregistrované účtenky každý soutěžící:

a)         uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b)         uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c)         potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.