CBA Vánoční soutěž 2023

 1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem „Vánoční soutěž CBA“ (dále jako Soutěž) je společnost: Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, 
IČO: 26808951, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě.

 1. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech. U osob mladších 18 let je Pořadatel soutěže oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový Účastník disponuje souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v Soutěži, a to v souladu s §32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník). V případě, že takové potvrzení nebude doloženo do 5 dnů od obdržení výzvy, je Pořadatel oprávněn daného Účastníka ze Soutěže vyloučit. Případný nárok takového Účastníka na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osoby blízké dle §22 odst. 1 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, bude losován náhradní výherce Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže a Účastníky nesplňující podmínky Soutěže dle těchto Pravidel vyloučit.

 1. Mechanismus soutěže

Soutěž probíhá v období od 27.11.2023 0:00 do 17.12.2023 23:59 (dále jen „Platnost soutěže“) včetně, na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je:

 1. nákup zboží s BIM KARTOU nad 300 Kč (do nákupu se nezapočítávají tabákové výrobky a obaly)
 2. přihlášení do zákaznické zóny na bimkarta.cz
 3. zaregistrování soutěžní účtenky v sekci MOJE NÁKUPY

Probíhají 3 soutěžní kola a v každém kole soutěžíme o 1 hlavní a 9 vedlejších výher.

Ze zaregistrovaných účtenek po skončení každého kola bude vylosováno 10 výherců, poslední 10. vylosovaný výherce získá hlavní výhru.

 1. Soutěžní kolo od 27.11. do 3.12.2023
 2. Soutěžní kolo od 4.12. do 10.12.2023
 3. Soutěžní kolo od 12. do 17.12.2023

Výherci budou určeni losováním.

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

 Hlavní výhra

 • 3x Elektrické kolo MERIDA eBIG.NINE 400

 Vedlejší výhry

 • 9x Elektrická koloběžka Urbis U5.1
 • 9x Elektrické auto Lamborghini Aventador RC dětské
 • 9x Elektrický zubní kartáček Oral-B dětský

  Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem Soutěže stanovena. Odpovědnost Pořadatele Soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Účastník je oprávněn zúčastnit se soutěže vícekrát.

Pořadatel má právo posoudit splnění podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku Soutěže podvodným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a ovlivňuje tak výsledky soutěže. Rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Výherce

Výherci budou určeni losováním nejpozději do 3 dnů od skončení soutěžního kola. Losováno bude z Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže.

Losování Výherců proběhne prostřednictvím programu určeného pro nezávislé losování.

Seznam výherců bude zveřejněn do 3 pracovních dnů po skončení každého soutěžního kola na webových stránkách www.cba.cz a www.bimkarta.cz.

V případě, že se do Soutěže nezapojí dostatečný počet účastníků, případně některý z účastníků odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené ceny ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším využití.

Výherci budou o své výhře informování elektronicky přes e-mailovou adresu. Výhra bude výhercům předána výhradně na prodejnách, ve kterých výherci nakoupili.

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 5.1.2024. Pokud bude některý z výherců požadovat předání do 22.12. 2023, je možné osobní převzetí výhry na centrále CBA, Průmyslová 5, 787 01   Šumperk po domluvě termínu a času předání.

 4. Ochrana osobních údajů

 Zaregistrováním soutěžní účtenky do soutěže každý soutěžící:

 1. a) uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.
 2. b) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení, a to po dobu 10 let.
 3. c) dává svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou cenou bezplatně rozšiřoval jeho jméno a příjmení použité při registraci do soutěže, a to zejména zveřejněním na webové stránce a ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále pak po dobu 1 roku od konce doby konání soutěže.
 4. d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
 1. Všeobecná ustanovení

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce  www.cba.cz a www.bimkarta.cz, dále potom v písemné podobě v sídle Pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na email info@cba.cz.

Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Práva a povinnosti vznikají v souvislosti se soutěží, která nejsou uvedena v těchto pravidlech, se řídí obecně právními přepisy České republiky.

Výhra, která není osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, podléhá zdanění dle platných právních předpisů.

Pořadatele je možné kontaktovat v souvislostí se soutěží a jejím průběhem na emailové adrese info@cba.cz.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období bez náhrady. Každá taková změna bude provedena písemně a zveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost Pořadatele Soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Účastník není oprávněn postoupit svá práva v účasti v Soutěži na jinou osobu.

V Šumperku dne 3.11. 2023